teisipäev, 20. detsember 2011

neljapäev, 8. detsember 2011

Tiigrihüppe Sihtasutuse programmi TiigriMatemaatika koolitajate koolitus

TiigriMatemaatika koolitajate koolituse 1.moodul

Reede, 9.detsember
 14.30 Kogunemine
15.00 Sissejuhatus. Kursuste korraldamisest 2012. aastal ja õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel - Urmo Uiboleht (Tiigrihüppe Sihtasutus)
16.00 TiigriMatemaatika programm. Rühmatööd kursuste ettevalmistamiseks ja analüüsiks - Sirje Pihlap (Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja, Tartu Ülikool)
18.00 Õhtusöök
19.00 Rühmatöö kokkuvõtted- Sirje Pihlap
  
Laupäev, 10.detsember
9.00 Arvutialgebrasüsteemide mõistlikust kasutamisest - Eno Tõnisson (Tartu Ülikool)
11.30 Kohvipaus
11.45 Arvutite õppetöös kasutamise metoodikast - Piret Luik (Tartu Ülikool)
13.15 Lõuna
14.00 IKT kasutamisest Itaalia koolides  - Piret Luik (Tartu Ülikool)
15.00 IKT efektiivsest kasutamisest loodusainete, matemaatika ka tehnoloogia õpetamisel Küprose näitel - Sirje Pihlap
16.00 Koolituse lõpp

Koolitusel osalevad:
Sirje Pihlap
Sirje Sild
Sirje Klaos
Villu Kopli
Urve Pärnamaa
Malve Zimmermann
Marika Anissimov
Marika Lass
Allar-Reinhold Veelmaa
Imbi Koppel
Marit Kikas
Natella Krigul
Eva Tšepurko
Kristi Kreutzberg
Kristiina Paunel
Laine Aluoja
Piret Luik
Eno Tõnisson
Urmo  Uiboleht

laupäev, 19. november 2011

Tiigriga Leedumaal

18. novembri Õpetajate Lehes ilmus lühike lugu pealkirjaga "Tiigriga Leedumaal." Paraku olid toimetajad selle loo nii ära nudinud, et otsustasin artikli toimetamata variandi siia lugemiseks välja panna.

Allar Veelmaa,

Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja

Tänapäeval on raske ette kujutada, et matemaatikat saab produktiivselt õpetada ainult kriidi ja tahvli abil. Tänu Tiigrihüppe Sihtasutusele on koolid saanud hulgaliselt arvuteid, projektoreid ning mis veelgi olulisem – piisavalt on tarkvara, mida koolitundides kasutada. Tasub mainida Tartu ülikoolis valminud programmi T-algebra, eesti keelde tõlgitud Wirist ning vabavarana saadaolevat GeoGebrat, mille tõlkimisega on tegelenud Jane Albre-Andersen. GeoGebra „isaks“ võib pidada austerlast Markus Hohenwarterit, keda on tänasel päeval abistamas arvukas rahvusvaheline meeskond. Loodud on ligi sada GeoGebra Instituuti üle maailma, sh ka Eestis. GeoGebra on pälvinud mitmeid õpitarkvara auhindu nii Euroopas kui USA-s.

Kolm päeva Vilniuses

Matemaatikaõpetajad on GeoGebra hästi omaks võtnud. Tiigrihüppe Sihtasutuse toetusel on toimunud suur hulk koolitusi paljudes maakondades, GeoGebra kasutamisvõimalusi on tutvustatud nii matemaatikaõpetajate päevadel kui ka konverentsil „Arvutid koolimate–maatikas.“ Samas on väga oluline teada ka seda, mida teevad kolleegid piiri taga. Kindlasti on meil midagi neilt õppida ning ka vastupidi.

30. septembrist 2. oktoobrini toimus Leedu pealinnas Vilniuses Teine põhjamaade GeoGebra konverents, millel osales 65 matemaatikahuvilist Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Islandilt, Leedust, Ühendatud Kuningriikidest ning Eestist. Meie esindus oli seekord rohkearvuline: Sirje Pihlap Tartu Ülikoolist, Kristi Kreutzberg Veeriku Koolist, Eva Tšepurko Valga Gümnasiumist, Sirje Sild Nõo Reaalgümnaasiumist, Urve Pärnamaa Käina Gümnaasiumist, Malve Zimmermann Tõrva Gümnaasiumist, Marit Kikas Saaremaa Ühisgümnaasiumist, Kristiina Paunel Mustjala Lasteaed-Põhikoolist, Marika Lass Orissaare Gümnaasiumist, Allar-Reinhold Veelmaa Loo Keskkoolist, Villu Kopli Tallinna Tehnikagümnaasiumist ja Laine Aluoja Türi Põhikoolist.

Konverentsi kolme tööpäeva sisse mahtusid nii plenaaristungid kui ka osalemine meele–pärastes töötubades. Siin oli igale maitsele midagi ja nagu konverentsidel ikka juhtub, tahtnuks olla üheaegselt mitmes kohas, sest teemad olid huvipakkuvad. Valga Gümnaasiumi õpetaja Eva Tšepurko juhtis „Studying maths from the surrounding world using GeoGebra“ töötuba, kus jagati Valga Gümnaasiumi näitel IKT abil matemaatikatundides kasutatavaid kogemusi. Sirje Pihlap ja Kristi Kreutzberg jagasid kahe peale töötuba „Examples of new materials in Estonia.“ Mõned päeva peale konverentsi lõppu sai Eva Taanimaalt kirja, milles kiideti tema töötoas esitatud materjale ning neid kasutatakse nüüd Taani õpetajate koolitamisel. See on suur tunnustus ühe õpetaja poolt tehtud tööle.

Minu jaoks oli üks huvitavamaid ettekandeid rootslaselt Thomas Lingefjärdilt, kes kõneles eksperimendist GeoGebra kasutamise kohta Rootsis ja Indias ning selgitas, kuidas tema meelest õppekava ja õpetamise meetodid mõjutavad õppeprotsessi ja õpitulemusi. GeoGebra kasutamist Rootsi ja India õpilaste poolt. Kummalegi katserühmale selgitati GeoGebra toimimise põhimõtteid mõne minuti jooksul ja siis pandid lapsed tegutsema. See on kooskõlas minu arusaamaga, et õpilastele ei pea programmi kasutamiseks tegema mingit erikoolitust, kui lastel on huvi ja motivatsioon, siis saadakse GeoGebraga väga hästi hakkama. Tore oli ka jälgida soomlase Mikko Rahikka emotsionaalset esitust sellest, kuidas ta kasutab matemaatika õpetamisel GeoGebrat, blogi ja e-posti.

Missuguste mõtetega koju tagasi?

Laine Aluoja: „Mulle meeldis konverentsi väga hea korraldus. Suurepärase ülevaate sai ettekannete põhjal, kuidas kasutatakse GeoGebra tarkvara matemaatika õpetamise ja õppimise huvitavamaks ja atraktiivsemaks muutmisel. Konverentsi ettekandeid jälgides püüdsin kõrvutada meie õpetajate tööd ettekandjate omaga. Võin julgelt väita, et ka meie matemaatikaõpetajad kasutavad GeoGebra sama hästi või veelgi edukamalt. Arvan, et järgmise aasta konverentsil, mis toimub Eestis, võiksid meie õpetajad julgelt demonstreerida oma kogemust GeoGebra kasutamisel matemaatika õpetamisel “.

Villu Kopli: „GeoGebra konverentsile minnes mõtlesin, et seal tutvustatakse mõnd uut GeoGebra (versiooni) ja uusi võimalusi tööks temaga. Enamus ettekandeid rääkisid GeoGebra senistest kasutamiskogemustest erinevates kooliastmetes, mida oli samuti huvitav kuulata. Konverentsi korralduslik pool oli igati heal tasemel. Minule meeldis kõige rohkem Islandit esindanud Freyja Hreinsdottir'i esinemine. Nende Euclidean eggs'ide konstrueerimine GeoGebraga viis mind mõttele kasutada GeoGebrat rohkem matemaatikatunnis joonestusvahendina. Näiteks korrapärase viisnurga konstrueerimisel või ülesannete illustreerimiseks, kus on tarvis leida erinevate ringide osade pindalasid või ringjoontest ja kaartest konstrueeritud kujundite ümbermõõte. Uurisin ka juba natukene GeoGebra 4.2. Mulle meeldivad need uued võimalused, mis sinna lisatud on (eriti statistika osa)“.

Marika Lass: „Lootsin kuulda, kuidas kasutatakse mujal GeoGebra programmi matemaatika õpetamisel ja näha uusi programmi võimalusi. Mõlemad minu ootused said täidetud. Eriti meeldis mulle taanlase Frede Dybkjær esitlus teemal ,“Finding solutions to problems before understanding math theory”, kus ta jagas oma kogemusi matemaatika õpetamisel koos GeoGebraga. Programmi kasutati pidevalt ülesannete lahendamisel koolis, kodus ja ka eksamil. Meeldejäävaid esitlusi oli teisigi, nagu norralase Anne Bjørnestad'ilt “Assessment, self-assessment and use of GeoGebra” ja soomlaselt Jussi Kytömäkilt "Using GeoGebra in a modern math classroom". Osalesin ka töötoas, mille viis läbi Michael Borcherds teemal "Scripting in GeoGebra 4.0", mis andis juurde teadmisi töötamaks programmiga. Nähtu andis julgust rohkem kasutada oma igapäevases töös matemaatika õpetamisel GeoGebrat“.

Kristiina Paunel: „Ettekannetest andis mulle enim mõtteainet konverentsi viimane ettekanne Tampere matemaatika- ja füüsikaõpetajate õppejõult Sari Yrjänäinenilt Tema ettekanne, “But, really, are we right sort of people for this?”, puudutas õpetajaks olemise aluseid ning tutvustas kaasaegse Soome õpetajakoolituse põhimõtteid ning ärgitas ka kohal olnud õpetajaid enesesse vaatama ning leidma vastuseid küsimustele, kes ollakse eelkõige isiksusena ning miks ja milline õpetaja tahetakse olla.

Geogebra poole pealt sai palju mõtteid taanlase Frede Dybkjæri ettekandest “Finding solutions to problems before understanding math theory.” Frede Dybkjær õpetab matemaatikat nii, et esmalt lahendatakse matemaatilisi probleeme ja alles seejärel minnakse teooria juurde, kui üldse minnakse. Abivahend, mida ta kasutab matemaatiliste probleemide lahendamiseks ja visualiseerimiseks on põhiliselt Geogebra. Ka Taanis on õpilasi, kel on nõrgem taust, õppetöösse halvem suhtumine ja kel esineb raskusi tähelepanu koondamisega. Eriti just sellistele õpilastele paistab taoline lähenemine sobivat ja ärgitab huvi aine vastu. Matemaatilised probleemid, mis paberi ja pliiatsi abil lahendades tunduvad nõrgematele aeganõudvad ja tüütud ning nõuavad häid matemaatilisi baasoskusi on Geogebra abil kerge vaevaga visualiseeritavad ja mõistetavad. Ka lõpueksamite tulemused on õpetaja enda sõnul tänu sellisele lähenemisviisile paranenud. Vaatamata meie esialgu nigelamatele materiaalsetele võimalustele ja teistsugusele lõpueksamile võiks sellist head ja vabavaralist abivahendit tundides agaramalt kasutada. Peale kasutamise poole algtõdede ettenäitamist võib seda ka julgelt õpilastele kui matemaatika õppimise kodust abimeest soovitada“.

Malve Zimmermann:“ Ettekannetest rohkem avaldas mulle muljet Comenius projekti tutvustus, mille tegi Freyja Hreinsdóttir. Projekti nimi on „Dynamical and creative Mathematics using ICT “DynaMAT” “ ning selle käigus kasutatakse programmi GeoGebra. See idee, et kasutada GeoGebrat õpilastega rahvusvahelise koostöö raames, hakkas mulle väga meeldima ning pakub küllaldaselt mõtlemisainet edaspidiseks. Väga põnev oli jälgida Jussi Kytömäki demonstratsiooni sellest, kuidas ta kasutab tunnis kahte ekraanipilti: üks, mida näeb õpetaja oma arvutikuvarilt, ja teine, mida näevad õpilased projektori vahendusel ekraanilt. See on suurepärane võimalus GeoGebra joonist näidates säästa õpilasi mittevajalikust informatsioonist ning koondada nende tähelepanu antud hetkel kõige olulisemale. Õpetaja saab samas mugavalt kasutada vajalikke märkmeid ja teostada joonisel täiendavaid konstruktsioone“.

Urve Pärnamaa: „Huvitavaid ettekandeid oli palju. Meeldejääv oli Hannu Korhoneni „Geogebra online course for secodary school teachers“ – hea idee, kuidas saab Geogebrat õpetada ka neile, kellel pole võimalik kursustel osaleda – korraldada veebikursus. Samas saab kohe kiiresti abi küsida Moodle keskkonnas ja kasutada kursuslaste valmis töid oma õpilaste õpetamisel“.

Sirje Pihlap: „Kõige suuremat rõõmu tundsin sellest, et konverentsil oli meid Eestist nii palju. Minu arvates on väga oluline, et õpetajad saaksid suhelda ning kogemusi vahetada oma kolleegidega teistest riikidest. Rõõmu tegi, et meie õpetaja Eva Tšepurko töötuba pidasid paljud konverentsil osalenutest üheks parimate seas olevaks. Häid ja kasulikke ettekandeid oli palju. Väga meeldis Vilniuse vanalinn, selle kohvikud ja hea leedu köök. Meil vedas ka ilmaga - kuigi oli juba oktoobri algus, oli sooja paarikümne kraadi ringis. Eriliselt armas oli hilisõhtune giidiga jalutuskäik Vilniuse vanalinnas. Siinkohal tahaks öelda suurimad tänud Tiigrihüppe Sihtasutusele, kes sõidutas kaheksa õpetajat konverentsile. Loodetavalt jõuavad lähiajal vahetud muljed ja uued mõtted konverentsil osalenud õpetajatelt oma kolleegideni maakondades.

Kokkuvõtteks

Leedus toimunud konverents andis kinnituse sellele, et meie õpetajad on GeoGebra kasutamisel heal tasemel ning järgmisel aastal Tartus toimuval konverentsil võime julgelt esitada oma õpetajate ja miks mitte ka õpilaste GeoGebra lahendusi teistele uudistamiseks ja järeletegemiseks. Eestit esindavate õpetajate toetajateks olid Tiigrihüppe SA, SA Archimedes, Nordplus programm, Tõrva Gümnaasium, Loo Keskkool, Tallinna Tehnikagümnaasium, Käina Gümnaasium, Orissaare Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium ja Mustjala Lasteaed-Põhikool.

kolmapäev, 26. oktoober 2011

IDEELAAT

26. oktoobril toimus Viljandis Ideelaat „Elu koolis koos Tiigriga!“, mille seekordseks põhiteemaks on loovuse ja infotehnoloogia ühendamine.
Pärimusmuusika Aida väikses saalis oli väljas 6 infolauda, kust sai ülevaate Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaalist Koolielu, rahvusvahelistest projektidest, erinevatest e-õppekeskkondadest ja materjalidest.
Ühes infolauas andis ülevaata Tiigrimatemaatika tegevustest ja tehnoloogia kasutamisest matemaatikaõpetamisel Sirje Sild - Nõo Reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja.
Tiigrimatemaatika
View more presentations from aluojalaine.

Ideelaadal kuulutati välja juba 5. konkurss sarjast Märka matemaatikat enda ümber:
Tiigrihüppe Sihtasutus ja Nõo Reaalgümnaasium
kuulutavad välja 7.-12. klasside õpilastele võistluse
Märka matemaatikat enda ümber – kunst
Konkursiga on soov panna õpilasi märkama matemaatikatunnist tuntud jooni mustrites ja populariseerida matemaatikaprogrammi GeoGebra, milles töölehed tuleb koostada.
Võistlustööna tuleb esitada
1) programmi GeoGebra tööleht ggb-formaadis.
2) programmi graafikavaade pildina ( png)
3) ankeet, mille leiad siit. Salvesta ankeet enda arvutisse, ning täida see.
Nimeta kõik võistlustöö failid oma ees- ja perekonnanimega ja saada need hiljemalt 1. aprilliks sirje@tiigrihype.ee.
Mõned soovitused ja näited töö vormistamiseks leiad siit. Programmi GeoGebra leiad www.geogebra.org, samas on ka programmi kasutamisjuhend.
Hindamisel arvestatakse originaalsust, ilu, korrektset vormistust ja matemaatilisi selgitusi, millised jooned pildil on.
Autasud võitjatele paneb välja Tiigrihüppe SA. Parimatele 9. klassi õpilaste töödele annab Nõo Reaalgümnaasiumi vastuvõtukomisjon 1- 3 lisapunkti kooli sisseastumiskatsetel (punktid teatatakse 25. aprillil Nõo Reaalgümnaasiumi kodulehel). Nõo Reaalgümnaasium paneb välja ka eripreemia parimale matemaatiliselt põhjendatud tööle.
Küsimused konkursi tingimuste ja GeoGebra kasutamise kohta sirje@tiigrihype.ee
Võitjad teatatakse 25. mail Tiigrihüppe SA kodulehel.

laupäev, 22. oktoober 2011

Eesti matemaatikaõpetajad II Põhjamaade GeoGebra konverentsil Vilniuses

Nordplus horisontaalprogrammi toetusel korraldati eelmise aasta augustis Põhjamaade I GeoGebra konverents Reykjavikis, korraldajaks oli Islandi Ülikool. Osalejaid oli Islandilt, Norrast, Taanist, Soomest, Rootsist, Leedust. Eestist oli tookord osalejaid kolm. Järjekordne, II konverents peeti käesoleva aasta 29. septembrist 2. oktoobrini Vilniuse südalinnas asuvas Jesuiitide gümnaasiumis.


Meie jaoks oli väga rõõmustav, et Eestist oli kohal 11 õpetajat lisaks allakirjutanule. Kaheksa õpetajat sõidutas konverentsile Tiigrihüppe SA, seejuures osa kuludest tasusid osalenud õpetajate koolid või õpetajad ise. Kahe õpetaja osalemist toetas Comeniuse programm ja kahe oma Nordpluss horisontaalprogramm. Konverentsil saime hea ülevaate uuendustest, mis GeoGebra arendamisel on tehtud ning ideid, mida koolitöös kasutada. Üllatavalt heaks on arendatud GeoGebra arvutialgebrasüsteem (CAS). Hetkel jääb puudu veel töökindlusest, mistõttu peab varuma kannatust - alati ei pruugi kõik õnnestuda. Soovijad saavad seda proovida, kui kasutavadGeoGebra versiooni 4.2. Rõõmustav oli, et konverentsi tagaside põhjal peeti üheks enim huvipakkunud ettekandeks meie Eva Tšepurko töötuba. Konverentsi ettekannetega on võimalik tutvuda siin.
Piltidel: Sirje ja Kristi räägivad uutest õppematerjalidest, mis Eestis tehtud

Konverentsi suurimaks väärtuseks oli võimalus suhelda kolleegidega teistest riikidest ja vahetada kogemusi. Ja kindlasti ka Vilnius - imeilus vanalinn mõnusate kohvikute ja restoranidega. Võimatu on unustada suviselt soojal sügisõhtul toimunud jalutuskäiku Vilniuse südalinnas väga hea giidi saatel.

Lähiajal jagavad konverentsil osalenud õpetajad muljeid oma maakondades.
Piltidel: meie õpetajad tööhoos


Konverentsi kohta saab lugeda ja vaadata pilte ka siin.

Järgmine Põhjamaade GeoGebra konverents on Tartus 14.-16. sept. 2012.

esmaspäev, 12. september 2011

Finantskirjaoskuse teemad koolitunnis

Alljärgnevalt mõned viited, millest võiks kasu olla koolitunnis finantskirjaoskuse teemade selgitamisel.
Selle aasta alguses ilmus eelkõige õpetajatele mõeldud käsiraamat “Finantsaabits. Rahaasjade korraldamise käsiraamat” ja selle põhjal toimusid koolitused. Kevadel alustasime “Minu raha päeva” nime kandva rahaasjade korraldamist selgitava porjektipäeva läbiviimist maakondades. Kui on huvi uuel õppeaastal oma koolis või maakonnas “Minu raha päeva” läbi viia või õpetajate koolitust korraldada, võtke julgesti ühendust!

Kõigest lähemalt:
„Finantsaabits“
“Finantsaabits” annab teadmisi isiklike finantseesmärkide seadmisest, pere-eelarve koostamise põhimõtetest, investeerimis- ja laenamisotsuste aluseks olevast matemaatikast, pankade, kindlustusseltside ja muude finantsasutuste pakutavate teenuste omadustest, pensionifondide ja väärtpaberiturgude toimimise alustest.

"Finantsaabits" on mõeldud eelkõige tugimaterjaliks õpetajatele, kes annavad majandus- ja ettevõtlusõppe tunde või soovivad lülitada matemaatika, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse ja teiste ainete tundidesse igapäevaselt olulisi näiteid rahamaailmast, et parandada noorte finantskirjaoskuse taset. Raamat sobib lugemiseks ka kõigile teistele, kes tahavad oma isiklikke rahaasju targalt korraldada.

"Finantsaabitsa" on Finantsinspektsiooni tarbijaveebi minuraha.ee ja Nasdaq OMX Tallinna börsi materjalide põhjal koostanud Villu Zirnask. Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning raamatud jaotati tasuta haridusosakondade kaudu kõigile koolidele.

Raamat on kättesaadav ka elektrooniliselt: www.minuraha.ee/finantsaabits

Kevadel toimus viis Finantsaabitsa koolitust, korraldasid kohalikud haridusosakonnad. Rakveres toimunud koolituse slaide näeb siit: www.minuraha.ee/?id=14474

“Minu raha päev”

“Minu raha päeva” eesmärk on tutvustada kooliõpilastele rahaasjade korraldamist ja põhilisi finantsteenuseid erinevate viktoriinide, testide ja ülesannete lahendamise ja arutelude kaudu. Loengud ja töötoad on ka õpetajatele, et anda neile süvendatult teadmisi finantsteemadest ning ideid, kuidas neid teadmisi õpilastele koolitunnis edasi anda.

“Minu raha päeva” viib Finantsinspektsioon läbi Pangaliidu, Nasdaq OMX Tallinna börsi, MTÜ Tegusad Eesti Noored ja MTÜ Suured Ideed Noorte Algatusel vabatahtlike abiga. Esimesed toimusid kevadel Tamsalus, Haapsalus ja Moostes. Septembris toimub “Minu raha päev” Kehtnas ja Rõuges.

Lisainfot saab siit: www.minuraha.ee/?id=14576

Kool.minuraha.ee

Lisaks tarbijaveebile minuraha.ee on Finantsinspektsiooni tarbijahariduse meeskond loonud õpilastele rahaasju selgitava veebilehe kool.minuraha.ee. Lisaks noore elusündmustusest lähtuvale rahaasjade planeerimise ja finantsteenuste põhiolemuse selgitusele leiab siit ka noorte endi tehtud videoid, intervjuusid kuulsustega, mänge, teste ja kalkulaatoreid. Õpetajatele oleme kogunud rahaasjade õpetamiseks sobivaid materjale siia: kool.minuraha.ee/opetajale

Parimate soovidega

Leonore Riitsalu

Tarbijahariduse projektijuht

Finantsinspektsioon

tel 6680 820

e-post leonore.riitsalu@fi.ee

www.minuraha.ee

esmaspäev, 17. jaanuar 2011

Õpilasvõistluse tulemused

Lõppes Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Nõo Reaalgümnaasiumi korraldatud konkurss

Märka matemaatikat enda ümber – ruumilised kujundid.

Ülesandeks oli teha foto, millel olevad ruumilised kujundid tuli matemaatikaprogrammi GeoGebra abil eristada. Hindamisel arvestati originaalsust, korrektset vormistust ja matemaatilist lähenemist. Võistlusega sooviti propageerida matemaatikaprogrammi Geogebra ja seostada matemaatikat igapäevaeluga.

Võistlusele laekus 145 tööd. Esindatud olid Ahtme Gümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium, Käina Gümnaasium, Loksa Gümnaasium, Mõniste Kool, Nõo Reaalgümnaasium, Paide Ühisgümnaasium, Pühajärve Põhikool, Roosna-Alliku Põhikool, Surju Põhikool, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Tamsalu Gümnaasium, Tartu Veeriku Kool, Tartu Vene lütseum, Türi Gümnaasium, Uulu Põhikool, Valga Gümnaasium, Voore Põhikool, Võru Kesklinna Gümnaasium.

Žürii (Sirje Pihlap, Sirje Sild, Kristi Kreutzberg) otsustas välja anda järgmised preemiad:

Peapreemia 10.-12. klass

Maris Vette Türi Gümnaasium, õpetaja Laine Aluoja

Eduard Udatsnõi Tartu Vene Lütseum, õpetaja Natalja Sazonova

I preemia 10.-12. klass

Andra Aedma Türi Gümnaasium, õpetaja Laine Aluoja

Keidi Porval Türi Gümnaasium, õpetaja Laine Aluoja

Kristiina Veevo Käina Gümnaasium, õpetaja Urve Pärnamaa

Kaidar Kängsepp Valga Gümnaasium, õpetaja Eva Tšepurko

Tanel Ärm Türi Gümnaasium, õpetaja Laine Aluoja

Peapreemia 7.-9.klass

Eliise Kass Mõniste Kool õpetaja Eda Tuvikene

I preemia 7.-9.klass

Mihkel Taits Valga Gümnaasium, õpetaja Eva Tšepurko

Roman Malõšev Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium, õpetaja Žanna Arganova

Nõo Reaalgümnaasiumi preemia

Mari-Liis Tammeleht Käina Gümnaasium, õpetaja Urve Pärnamaa

Pea- ja Nõo Reaalgümnaasiumi preemia saanud õpilased koos õpetajatega on kutsutud autasustamisele Tartu Ülikooli 28. jaanuaril. Autasustamine toimub konverentsil “Arvutid koolimatemaatikas 2011” avamisel. I preemia auhinnad saadetakse koolidesse. Nõo Reaalgümnaasiumi sisseastumiskatsete lisapunktide saajate nimed avaldatakse kooli kodulehel.

Täname kõiki osalenud õpilasi ja nende juhendajaid.

Sirje Pihlap

Tiigrihüppe SA projektijuht